masc. singular plural
nom. engi harmr engir harmar
acc. engan harm enga harma
gen. engis/enskis harms engra harma
dat. engum harmi engum hǫrmum
fem. singular plural
nom. engi þǫrf engar þarfar
acc. enga þǫrf engar þarfar
gen. engrar þarfar engra þarfa
dat. engri þǫrf engum þǫrfum
neut. singular plural
nom. ekki vatn engi vǫtn
acc. ekki vatn engi vǫtn
gen. engis/enskis vatns engra vatna
dat. engu vatni engum vǫtnum